02-Đồng bộ bài hát trên app và đầu máy KTV karaoke Wi-Fi

Trường hợp người dùng thiết bị di động chạy hệ điều hành Android

 • Bước 1: Mở đầu máy lên.
 • Bước 2: Vào ứng dụng “Karaoke connect”.
 • Bước 3: Vuốt sang phải và chọn mục “CHỌN ĐỂ KẾT NỐI”.
 • Bước 4: Chọn mục “Cài đặt wifi” sau đó dò tìm wifi của đầu máy phát ra.
 • Bước 5: Quay lại chọn “Dò tìm đầu máy” và kết nối với Wifi của đầu máy một lần nữa để kết nối ứng dụng với đầu máy.
 • Bước 6: Quay lại chọn “CÀI ĐẶT ĐẦU KARAOKE” và kéo xuống dưới phần Wifi mở rộng như hình bên dưới.

3

 • Bước 7: Nhập vào phần Wi-fi mở rộng (mạng internet wifi nhà).
 • Bước 8: Tắt đầu máy.
 • Bước 9: Thực hiện lại Bước 4 nhưng lần này chọn internet Wi-fi nhà.
 • Bước 10: Quay lại chọn “Dò tìm đầu máy” tìm và kết nối với Wifi (ACNOSxxx) của đầu máy và bấm kết nối thì việc đồng bộ bài hát giữa App và đầu máy sẽ được tự động thực hiện.

Trường hợp người dùng thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS

 • Bước 1: Mở đầu máy để máy tự động phát wifi.
 • Bước 2: Tìm wifi của đầu máy trong cài đặt wifi của điện thoại iphone.

4 iOS

 • Bước 3: Vào ứng dụng “Karaoke connect”.
 • Bước 4: Vuốt sang phải chọn “Chọn để kết nối” và chọn “Dò tìm đầu máy” để bắt wifi của đầu máy karaoke một lần nữa để kết nối.
 • Bước 5: Quay lại chọn “CÀI ĐẶT ĐẦU KARAOKE” và kéo xuống dưới phần Wifi mở rộng như hình bên dưới.

3

 • Bước 6: Nhập vào phần Wi-fi mở rộng (mạng internet wifi nhà).
 • Bước 7: Tắt đầu máy.
 • Bước 8: Thực hiện lại Bước 2 nhưng lần này chọn internet Wi-fi nhà.
 • Bước 9: Quay lại chọn “Dò tìm đầu máy” tìm và kết nối với Wifi (ACNOSxxx) của đầu máy và bấm kết nối thì việc đồng bộ bài hát giữa App và đầu máy sẽ được tự động thực hiện.