Trung tâm sửa chữa điện tử

Địa chỉ: 123 Vân Cơ, TP.Việt Trì
Điện thoại: (0210) 3952135