Trung tâm sửa chữa điện tử Kiệt

Địa chỉ: 7 Nguyễn Văn Trổi, KV, Phường 3, Tp. Vị Thanh
Điện thoại: 0915 859 329