Passion Karaoke

Địa chỉ: 13900 - B Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843
Điện thoại: 7146388399