Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V3.4 dành cho đầu Karaoke Full HD 1080p (SK90XX)103.0 B266
Firmware V1.6N dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)107.1 KB228
Firmware V1.2N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)104.3 KB393
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online Sb801104.3 KB276
Firmware V2.9 cho dòng máy FULL HD 1080P (SK90xx)99.3 MB541
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB530
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB900
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB198
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB246
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB556
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB243
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB364
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB378
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB546