Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V1.6N dành cho đầu Karaoke Online SB801117.4 KB60
Firmware V1.7N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.4 KB30
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)117.4 KB18
Ứng dụng Karaoke V2.2.7N dành cho đầu Karaoke 9108/9018Plus117.5 KB24
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB22
Ứng dụng Karaoke V1.1.5N dành cho đầu Karaoke Online Sb801/SB901117.4 KB53
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB254
Firmware V1.2N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)104.3 KB584
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online Sb801104.3 KB473
Firmware V2.9 cho dòng máy FULL HD 1080P (SK90xx)99.3 MB735
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB688
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1204
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB293
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB348
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB638
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB331
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB480
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB488
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB678