Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V3.4 dành cho đầu Karaoke Full HD 1080p (SK90XX)103.0 B89
Firmware V1.6N dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)107.1 KB152
Firmware V3.3 dành cho đầu Karaoke Full HD 1080p (SK90XX)166.7 KB469
Firmware V1.2N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)104.3 KB315
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online Sb801104.3 KB209
Firmware V2.9 cho dòng máy FULL HD 1080P (SK90xx)99.3 MB497
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB494
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB775
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB177
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB222
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB545
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB228
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB347
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB357
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB518