Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB502
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB643
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB475
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB317
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB589
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB503
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB323
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB499
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB798
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB967
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1532
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB389
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB458
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB719
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB425
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB584
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB613
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB839