Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Youtube v13.35.51 cho đầu ANDROID karaoke72.0 KB22
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB329
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB187
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu KM80.0 B143
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS0.0 B755
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1161
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1681
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1166
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB846
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1222
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1222
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1943
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB497
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB573
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB822
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB510
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB678
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB705
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB967