Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB373
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB475
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB376
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB257
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB476
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB404
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB257
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB412
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB742
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB926
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1487
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB377
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB445
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB705
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB414
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB565
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB593
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB817