Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB245
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB295
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB295
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB186
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB377
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB302
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB185
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB339
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB660
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB866
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1434
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB361
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB425
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB696
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB397
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB551
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB573
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB788