Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V1.5N dành cho đầu Karaoke Online Sb801649.2 MB29
Firmware V1.3N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)504.8 MB59
Firmware V1.4N dành cho đầu Karaoke Online Sb801119.3 KB153
Firmware V3.4 dành cho đầu Karaoke Full HD 1080p (SK90XX)103.0 B509
Firmware V1.6N dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)107.1 KB328
Firmware V1.2N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)104.3 KB485
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online Sb801104.3 KB362
Firmware V2.9 cho dòng máy FULL HD 1080P (SK90xx)99.3 MB636
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB603
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1079
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB245
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB291
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB593
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB283
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB419
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB428
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB614