Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB416
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB708
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB447
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB379
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1508
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB568
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB823
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB597
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB941
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB766
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB426
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB571
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB440
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB291
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB286
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB432
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB440
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB532