Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB438
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB732
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB470
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB403
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1558
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB594
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB857
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB624
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB984
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB832
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB56
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB521
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB725
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB15
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB28
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB531
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB353
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB352
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB576
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB555