Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB445
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB740
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB480
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB412
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB131
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1593
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB611
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB864
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB628
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB999
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB862
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB202
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB587
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB820
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB111
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB133
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB569
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB380
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB402
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB634